Kinh nghiệm chọn quần áo cho chó mèo: Những năm gần đây, khi nền kinh tế đã khá hơn trước