Công ty công nghệ Việt Nam đang rất yếu về công nghệ: Một vấn đề cốt lõi mà tôi thấy được ở các công