Chọn kính cận và cách làm giảm cận: Ngày nay chính là thời đang công nghệ số, và việc tiếp