Những hội chứng sợ công nghệ kỳ lạ: Vào năm 2014, rất nhiều khả năng nhờ hội chứng “sợ” công