Công ty về công nghệ tại VN vẫn còn yếu về công nghệ: Một bài phân tích ‘sâu hơn’ hơn về vấn đề ‘Công ty