Chọn kính cận và cách làm giảm cận: Những người bị cận thị phải luôn đeo mắt kính cận bên