Chọn kính cận và cách làm giảm cận: người bị cận thị phải luôn đeo mắt kính cận bên